Womens Single : Group Match

RBI 721 - LAHKAR Kakoli 0  
PON 698 - M Hanisha 0